Informacje Podstawowe > Sytuacja społeczna
Sytuacja etniczna, wyznaniowa i językowa
Krótki zarys stosunków ludnościowych, religijnych i lingwistycznych Etiopii - wprowadzenie do fascynującego bogctwa multikulturowej Etiopii.


Sytuacja etniczna

Największe grupy etniczne to Oromo (32,1%), Amhara (30,1%), Tigrajczycy (6,2%), Somali (5,9%), Guragie (4,3%), Sidama (3,5%) oraz Uelajta (2,4%). Pozostałe 15% obejmuje wiele innych, mocno zróżnicowanych między sobą grup, które liczą niewielu przedstawicieli.
Powyższe dane to kolejne suche fakty, jednak łatwo sobie wyobrazić, jak wielką oznaczają różnorodność. Na powierzchni 3,5-krotnie większej od powierzchni Polski mieszka dwa razy więcej niż w Polsce ludzi, którzy mówią blisko osiemdziesięciu językami i są tak bardzo różni nie tylko od nas, ale i od siebie nawzajem: wyznają różne religie, należą do różnych grup etnicznych, mają często inny odcień skóry.

Więcej wiadomości na ten temat w dziale Grupy etniczne.

Sytuacja wyznaniowa

W zależności od źródła, różne podaje się proporcje miedzy wyznawcami poszczególnych religii w Etiopii. Według niektórych, liczba chrześcijan jest mniej więcej równa liczbie muzułman. Jednak według ostatniego spisu ludności (z 1994 roku), nadal przeważa – i to w dużym stopniu – liczba chrześcijan. Stanowią około 60% ludności kraju – 50% to wyznawcy Kościoła Etiopskiego, 10% to protestanci. Muzułmanie to około 1/3 ludności, zaś pozostałe kilka procent to tradycyjne wierzenia etiopskie, animizm i inne rodzaje kultu. Być może tegoroczny spis ludności, którego wyników jeszcze nie podano, wykaże inne proporcje.
Bez względu jednak na owe wyniki, najważniejszą rolę w kulturze i historii kraju odgrywało chrześcijaństwo. Kościół Etiopski właściwie od początku swego istnienia wywierał ogromny wpływ na losy kraju.
Warto też zwrócić uwagę na relację grupa etniczna – religia. Otóż Amharowie i Tygrajczycy są chrześcijanami, natomiast Oromo – przeważnie muzułmanami.

Więcej o sytuacji wyznaniowej Etiopii: dział Kultura -> Religie

Języki Etiopii

Językiem urzędowym Etiopii jest język amharski. W wielu miejscach i sytuacjach pełni on również funkcję języka narodowego i lokalnej lingua franca.
Inne ważne języki Etiopii to oromo, tigrinia, guraginia, somali i sidamo. Ponadto występuje tu kilkadziesiąt innych, mniejszych języków (około 70), jak również niektóre języki europejskie: angielski, francuski czy włoski.

Status poszczególnych języków oraz lingwistyczna sytuacja Etiopii omówione zostały w dziale Kącik językowy .
Handmade, silver jewellery - JM Popiel